Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ten behoeve van ‘GrasTapijten’.

 
Artikel 1 Definities    

  1. Legkunstgras.nl is een handelsnaam van het bedrijf Legkunstgras.nl die zich ten doel stelt het (online) aanbieden van diverse Producten, alsmede bijbehorende installatie van deze Producten.
  2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Particuliere Klant’ verstaan: de natuurlijke die gebruikt maakt van de Diensten van Legkunstgras.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6.
  3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Zakelijke Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Legkunstgras.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6.
  4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke en rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen en/of natuurlijke personen of namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruik maakt van de Diensten van Legkunstgras.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 6.
  5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Legkunstgras.nl en Klant, een en ander in meest ruime zin.  
  6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Legkunstgras.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende het kopen en verkopen van Producten, alsmede alle andere door Legkunstgras.nl ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.  
  7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website www.legkunstgras.nl, en alle websites die legkunstgras.nl exploiteert waarop zij Producten aanbiedt waaronder deze webshop/website.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

  1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Legkunstgras.nl gesloten Overeenkomsten waarbij Legkunstgras.nl Diensten aanbiedt. 
  2. Deze Algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle websites, domeinen, merken en platformen die Legkunstgras.nl exploiteert.
  3. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Legkunstgras.nl overeengekomen.  
  4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
  5. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.  
    

Artikel 3 De Overeenkomst  

  1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
  2. De Klant kan contact opnemen met Legkunstgras.nl via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.  
  3. Klant kan een bestellingen doen op de Website(s). De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling. 
  4. Als Legkunstgras.nl een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Legkunstgras.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

  1. Legkunstgras.nl zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.   
  2. Legkunstgras.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld het verzenden van Producten en het installeren van de Producten en/of apparatuur, te laten verrichten door derden.  
  3. Bij het inschakelen van derden zal Legkunstgras.nl de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Legkunstgras.nl worden doorbelast aan Klant.    
  4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Legkunstgras.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Legkunstgras.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Legkunstgras.nl zijn verstrekt, heeft Legkunstgras.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.  
  5. De Klant draagt er zorg voor dat Legkunstgras.nl zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
  6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Legkunstgras.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Legkunstgras.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  
    

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

  1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, Legkunstgras.nl en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.  
  2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  
  3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Legkunstgras.nl op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  
  4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Legkunstgras.nl en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.  

 
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

  1. Legkunstgras.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Legkunstgras.nl goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.  
  2. Voorts is Legkunstgras.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
  3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Legkunstgras.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

 

Artikel 7 Annulering  

  1. Annulering van de Overeenkomst na het plaatsen van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden.  
  2. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.  
  3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Legkunstgras.nl.  
  4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.  

Artikel 8 De Installatie 

  1. De door Legkunstgras.nl geleverde Producten dient door een specialist ingebouwd te worden. Onder specialist wordt verstaan een erkende of gecertificeerde installateur.
  2. Indien de Klant ervoor kiest om het Product te installeren door Legkunstgras.nl, dan zal Legkunstgras.nl een erkende of gecertificeerde installateur inschakelen. De betreffende kosten komen voor rekening van de Klant.
  3. Legkunstgras.nl is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk, voor de installatie en montage van de Producten. Dit geldt ook wanneer de installatie en montage is uitgevoerd door een door Legkunstgras.nl in het kader van lid 2 ingeschakelde derde. 
  4. Legkunstgras.nl is niet verplicht om bij Klant navraag te doen omtrent het beoogde gebruik van het Product of de omstandigheden waaronder de Producten zullen worden gebruikt. Legkunstgras.nl is in zodanig geval niet aansprakelijk voor de toepassing en/of het gebruik van de Producten door Klant.
  5. Klant vrijwaart en stelt Legkunstgras.nl schadeloos ten aanzien van alle vorderingen die Klant en/of derden tot vergoeding van schade die Klant en/of deze derden in verband met of als gevolg van de Producten en het gebruik daarvan hebben geleden of zullen lijden.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling  

  1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.  
  2. De bedragen in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. 
  3. De verzendkosten voor de bestelling zal worden berekend bij het afronden van de betaalprocedure. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant. 
  4. Indien een bestelling een bepaald minimum bedrag bedraagt zal Legkunstgras.nl geen verzendkosten in rekening brengen. De hoogte van dit betreffende bedrag waarbij er geen verzendkosten in rekening worden gebracht is afhankelijk van de website waar het Product is besteld, het soort Product en/of Dienst. 
  5. Legkunstgras.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
  6. Legkunstgras.nl is gerechtigd om bij online verkoop van goederen een minimum van 100% vooruitbetaling te verlangen. 
  7. Betaling kan geschieden via:
   1. iDeal
   2. Visa
   3. SoFort
   4. Bankcontact
   5. Apple Pay
   6. Achteraf betalingsmethode via Klarna
  8. De betaalkosten voor de beschikbaar gestelde betalingsmethode komen voor rekening van Legkunstgras.nl. 
  9. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Legkunstgras.nl mede te delen.  
  10. Het is niet mogelijk voor de Klant om in termijnen te betalen.
  11. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  
  12. Indien Legkunstgras.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.11 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

Artikel 10 Verzending en bezorging 

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending en verpakking plaats door Legkunstgras.nl zelf, of door een vervoerder vanuit één van de opslagplaatsen binnen Europa.
  2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dient de Klant contact op te nemen met Legkunstgras.nl via e-mail info@legkunstgras.nl, en wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. 
  3. Wanneer de bestelling door Zakelijke Klant is geplaatst, komt het Product voor het risico van Zakelijke Klant vanaf het moment dat de vervoerder de zaak heeft ontvangen.
  4. De levertermijn van Legkunstgras.nl is afhankelijk van de bestelling.  
  5. Indien de levering geschiedt via Airdropshipping, dan hebben de levertijden een indicatief karakter, en zijn zij medeafhankelijk van de koeriersdiensten. 
  6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.  

 

Artikel 11 Retournering en terugbetaling

  1. Indien de bestelling is geplaatst door Particuliere Klant, kunnen Producten op eigen kosten geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Particuliere Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten (indien verzendkosten zijn betaald bij de bestelling) wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort. Particuliere Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product. Indien Particuliere Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Legkunstgras.nl dit dan ook na te laten.  
  2. Particuliere Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant. 
  3. Indien Particuliere Klant de bestelling wenst te retourneren dient Particuliere Klant het retourformulier van de Website te downloaden en in te vullen. Dit formulier dient Particuliere Klant bij de retourzending te voegen.  
  4. Zodra de Producten retour zijn ontvangen door Legkunstgras.nl, zal Legkunstgras.nl overgaan tot terugbetaling.
  5. Indien het Product door de Particuliere Klant geopend of getest is, dan kan het Product niet meer retour. Dit geldt ook indien de hierboven genoemde bedenktermijn nog niet is overschreden.
  6. Legkunstgras.nl kan de navolgende Producten uitsluiten van retournering: Producten die op maat gemaakt zijn en/of Producten die op maat zijn besteld, en verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Producten welke voor een klant buiten de voorraad op maat besteld vanuit een leverancier worden uitgesloten van retournering. 
  7. De Producten zijn uitgesloten van retournering totdat zij zijn ontvangen door de Particuliere Klant.
  8. Na deze termijn is retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.  
    

Artikel 12 Aansprakelijkheid  

  1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Legkunstgras.nl is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.  
  2. De aan Klant gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Legkunstgras.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Legkunstgras.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. 
  3. Legkunstgras.nl is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Legkunstgras.nl verleent de Klant de bevoegdheid aan Legkunstgras.nl om, als een door Legkunstgras.nl ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden. 
  4. Legkunstgras.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
  5. Legkunstgras.nl is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website(s).  
  6. Legkunstgras.nl kan niet aan zijn gepubliceerde prijs worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de prijs, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
  7. Legkunstgras.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.  
  8. De Klant vrijwaart Legkunstgras.nl voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.  
  9. Daar Legkunstgras.nl niet de producent, maar de leverancier van het Product, zal Legkunstgras.nl in het geval van gebreken alle nodige informatie verschaffen aan Klant om de producent of importeur aansprakelijk te stellen voor de betreffende gebreken. 
  10. Indien Legkunstgras.nl toch aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of gelden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Legkunstgras.nl met betrekking tot haar Diensten. 
  11. De aansprakelijkheid van Legkunstgras.nl is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Legkunstgras.nl niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 
  12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Legkunstgras.nl.
  13. Overeenkomst artikel 10 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is Legkunstgras.nl niet aansprakelijk voor enig schade ontstaan aan Producten tijdens het transport hiervan indien de betreffende Producten besteld is/zijn door de Zakelijke Klant. 
  14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  
    

Artikel 13 Overmacht  

  1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Legkunstgras.nl waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  
  2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Legkunstgras.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Legkunstgras.nl, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog, epidemieën/pandemieën of anderszins binnenlandse onrusten.  
  3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  
  4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Legkunstgras.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Legkunstgras.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 14 Garantie 

  1. Legkunstgras.nl biedt, ten aanzien van Particuliere Klant, een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Legkunstgras.nl de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Legkunstgras.nl te worden gemeld.  
  2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.  
  3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.  
  4. De periode van garantie is 2 jaar vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.   
  5. Een door Legkunstgras.nl, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Particuliere Klant op grond van de overeenkomst tegenover Legkunstgras.nl kan doen gelden indien Legkunstgras.nl tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
  6. Onder de extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Legkunstgras.nl, diens toeleverancier, importeur of fabrikant waarin deze aan Particuliere Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
  7. Zaken geleverd aan Zakelijke Klant, die door Legkunstgras.nl van derden worden betrokken waarvoor een (fabrieks) garantie geldt, zijn alleen de garantiebepalingen van de betreffende derde van toepassing en worden de rechten op garantie door ons aan de Zakelijke Klant overgedragen. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons (door)geleverde zaken, stelt Legkunstgras.nl de Zakelijke Klant desverlangd op de hoogte. 
  8. In geen geval zal garantie worden gegeven op aansluitmaterialen, montagematerialen, en accessoires, noch indien er sprake is van verkleuringen. 
  9. Indien Legkunstgras.nl herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.  
  10. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet. 

 

Artikel 15 Reclame 

  1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn na ontvangst te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.  
  2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie  door de Particuliere Klant geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Legkunstgras.nl te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. Voor de Zakelijke Klant geldt een termijn van 5 (zegge: vijf) dagen, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
  3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie door de Particuliere Klant geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Legkunstgras.nl overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.  Voor de Zakelijke Klant geldt hier een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen. 

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens  

  1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Legkunstgras.nl kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.  

Artikel 17 Intellectuele eigendom 

  1. Legkunstgras.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.  
  2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Legkunstgras.nl van gegevens. Klant zal Legkunstgras.nl vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.   

Artikel 18 Klachtenregeling 

  1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan [email protected]

Artikel 19 Identiteit van Legkunstgras.nl

  1. Legkunstgras.nl heeft als postadres Op den Birkenbosch 2, 6093NZ te Heythuysen. Hierop kunnen brieven en correspondentie op worden ontvangen.
  2. Legkunstgras.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 12047634 en draagt btw-identificatienummer NL1583.27.950.B01. Legkunstgras.nl is gevestigd aan op gegeven adres bij de contactpagina. 
  3. Legkunstgras.nl is per e-mail te bereiken via [email protected] of middels chat op de Website legkunstgras.nl.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

  1. Op de rechtsverhouding tussen Legkunstgras.nl en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.